on Oct 23rd, 2013Zasady składowania odpadów

Z dniem wejścia w życie nowych przepisów prawa o odpadach (1 lipca 2013 r.) – regiony gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK) oraz funkcjonujące w ich obrębie regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), pojawiła się konieczność określenia warunków na jakich podmioty eksploatujące te instalacje będą odbierały odpady od firm zbierających odpady.

Prowadzący regionalną instalację jest obowiązany zawrzeć z firmami wywozowymi umowę na przyjmowanie: zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów. Jednakże w przypadku wystąpienia awarii w regionalnej instalacji ustawodawca przewidział możliwość przekazywania odpadów do zastępczej instalacji.

W prawie zapisano także możliwość odmowy przyjęcia odpadów z tzw. „innych przyczyn” niż opisana wyżej awaria. W związku z tym rodzi się wątpliwość w jakich wypadkach regionalna instalacja będzie mogła odmówić przyjęcia odpadów komunalnych. Przyczyny te nie zostały doprecyzowane w żadnym z przepisów prawa. W związku w tym będą one musiały być oceniane indywidualnie dla każdego z przypadków. Niewątpliwie najprostszym z nich będzie brak możliwości przerobowych co w praktyce nie jest zjawiskiem rzadkim. Może się także okazać, że dostawca odpadów jest niewypłacalny ze względu na nie najlepszą kondycję finansową. Takie i inne przesłanki przemawiają za tym by w umowach o dostawę odpadów zawrzeć klauzulę uzasadniającą odmowę przyjęcia odpadów i tego m.in. domagają się odbiorcy odpadów.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply