on Jul 20th, 2009Recycling energetyczny

Proces recyklingu energetycznego, zwany również odzyskiwaniem energii odzyskuje ją przy spalaniu odpadów, paliw stałych, ciekłych i gazowych. Energię pozyskuje się z odpadów organicznych, ścieków, biomasy, gazów unoszących się nad wysypiskiem. Dostarczane do zakładu bioodpady organiczne podlegają segregacji ręcznej i mechanicznej, pasteryzacji. Dużą rolę w tym procesie odgrywają bakterie, które w odpowiedniej temperaturze (38C)doprowadzają do procesu fermentacji. W ten sposób od 40 do 50% biomasy zostaje przetworzone w gaz palny –biogaz.

Biogaz wykorzystywany jest do celów użytkowych, w produkcji energii w silnikach iskrowych lub turbinowych, do pojazdów tradycyjnych, kotłów gazowych, sieci gazowej. Zbieranie i odprowadzanie gazów wysypiskowych ma również szersze zastosowanie, zmniejszając ryzyko samozapłonu i przede wszystkim nieprzyjemnego zapachu dla okolicy.

Energia z oczyszczalni ścieków pochodzi z odpadków jakie powstają w procesie mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania. Na końcu tego procesu ulegają one wysuszeniu. One również poddawane są fermentacji, w wyniku której uwalniany zostaje metan. Zbiorniki fermentacyjne zostają odgazowane a pozostałości przeznaczane są na nawozy dla rolnictwa.

Procesowi recyklingu poddaje się również odpady komunalne i przemysłowe. Można tu wymienić takie odpady jak opony samochodowe, odpadowe produkty ropopochodne, produkty przemysłu farb i lakierów, środki owadobójcze i ochrony roślin czy też produkty z przemysłu farmaceutycznego.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply