on Jul 20th, 2009Proekologia

Programy proekologiczne w Polsce występują w postaci inicjatyw proekologicznych ukierunkowanych na przykład dla biznesu. Inicjatywą regionalną jest Znak Promocyjny „Zielone Płuca Polski” obejmujący 355 gmin w 55 powiatach w północno-wschodnim kwartale Polski.

Celem tego projektu jest ożywienie oraz proekologiczne ukierunkowanie rozwoju społeczno-gospodarczego, wspieranie inicjatyw organizacyjnych i finansowych, podnoszenie poziomu wiedzy o walorach przyrodniczych oraz doskonalenie i promocję produktów oraz usług wytwarzanych na obszarze Zielone Płuca Polski.

Drugim programem tego typu jest program „Czysty Biznes”, którego celem jest edukowanie małych i średnich przedsiębiorstw na efektywne zarządzanie zasobami, ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko, obniżanie kosztów działalności, takie zarządzanie, by firma spełniała wymogi prawa ochrony środowiska, zdobywała nowe rynki i pozyskiwała partnerów do realizacji inicjatyw i projektów.

„Odpowiedzialność i Troska” jest to program branżowy adresowany do wszystkich firm działających w przemyśle chemicznym. Takim samym programem jest PROZON, będący programem Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej. Recycling szkła oraz opakowań szklanych zawiera się w działalności Stowarzyszenia Forum Opakowań Szklanych. Programy proedukacyjne realizowane są również w szkołach i przedszkolach. Ich zadaniem jest wykształcenie u dzieci i młodzieży postawy odpowiedzialności za stan środowiska oraz rozbudzenie świadomości ekologicznej.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply