on Dec 11th, 2013Podział odpadów medycznych

Podział odpadów medycznych
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), odpady medyczna zostały sklasyfikowane w grupie 18 jako odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.
Odpady medyczne podzielono według poniższej klasyfikacji:
- odpady medyczne i weterynaryjne
- odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej 
- narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki
- części ciała i organy oraz pojemnik na krew i konserwanty służące do jej przechowywania
- inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady)
- chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne 
- leki cytotoksyczne i cytostatyczne 
- odpady amalgamatu dentystycznego 
- zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych
- pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
W śród wyżej wymienionych odpadów znajdują się odpady stanowiące szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska np. odpady opatrunkowe, części ciała, chemikalia, leki, pozostałości z żywienia.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply