on Jan 17th, 2012Ewidencja odpadów

Jest to prowadzenie  dokumentacji na specjalnie przeznaczonych do tego celu formularzach, ewidencji wytwarzania, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania, transportu i przekazania do składowania odpadów.  Z prowadzenia tego typu ewidencji zwolnieni są: osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorstwami (szkoły, urzędy itp.), mali i średni przedsiębiorcy, wytwórcy odpadów komunalnych.
Na ewidencję odpadów składają się następujące dokumenty:
- karta ewidencji odpadu;
- karta ewidencji komunalnych odpadów ściekowych;
- karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
- karta ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji;
- karta przekazania odpadu;
- sprawozdanie – zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nim oraz o urządzeniach do odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
- sprawozdanie – zestawienie danych o komunalnych odpadach ściekowych.
Transportujący odpady lub posiadacz odpadów nie prowadzący ewidencji odpadów lub prowadzący ją w sposób niezgodny ze stanem rzeczywistym podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł.
Przepisy dotyczące ewidencji zawarte zostały w Rozporządzeniu Min. Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w spr. wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.
Prowadzenie ewidencje odpadów ułatwia posiadanie programu komputerowego pod nazwą „Ewidencja odpadów” lub zlecenie wykonywania takiej dokumentacji specjalistycznej firmie.

on Feb 20th, 2011Odpady komunalne

Odpady komunalne powstają w gospodarstwach domowych lub pochodzą z innych źródeł o podobnym charakterze. Odpady komunalne są bardzo zróżnicowane. Występują w postaci organicznej i nieorganicznej posiadając różny skład chemiczny i fizyczny. Do odpadów komunalnych jako źródła surowców wtórnych należą w większości: szkło, metale, tworzywa sztuczne, papier i tekstylia. Mniejszą grupą są popioły i żużle, stosowane do ogrzewania sezonowego mieszkań.

Największą grupą odpadów są te pochodzenia organicznego, będące resztkami pożywienia. Odpady kuchenne i pozostałości z przygotowanych posiłków nie są rzadko traktowane jako wtórne. Dla odpadów komunalnych stosuje się metodę segregacji śmieci. Do tego służą nam specjalne pojemniki i kontenery przeznaczone wyłącznie na jeden rodzaj odpadu, tj. szkło, papier lub plastik. Inną grupą są odpady medyczne, powstające w zakładach opieki medycznej. Należą do nich przeterminowane lekarstwa, odpady bytowo-gospodarcze z pomieszczeń biurowych i administracyjnych, odpady zakażone drobnoustrojami tj. igły, strzykawki, bandaże oraz części ciała (np. odpady podsekcyjne lub martwe zwierzęta doświadczalne), opakowania po lekach itp.

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów medycznych regulowane jest przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Odpady tego typu można unieszkodliwić termicznie w procesie spalenia, dezynfekcji, za pomocą mikrofal lub poprzez obróbkę fizyczno-chemiczną.

on Jun 29th, 2010Elektrośmieci

Elektrośmieci jest to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Do Elektrośmieci możemy zaliczyć zużyte i zepsute lodówki, pralki, komputery, telefony, telewizory, żelazka, sprzęt robotniczy taki jak wiertarki i piły oraz żarówki i świetlówki. W skład Elektrośmieci wchodzą również automaty do wydawania napojów, bankomaty, różnego rodzaju przyrządy pomiarowe, czujniki, ale również zabawki i sprzęt sportowy.

Takie odpady muszą być skupowane w odpowiednich punktach. Zajmują się tym również punkty napraw. Prowadzone są różne programy skierowane do gmin, organizujące punkty zbierania i finansujące dowóz odpowiednich pojemników i przewóz kontenerów. Są to programy o tytułach, które mówią same za siebie: „Elektrośmieci? Przynieś z mieszkania do punktu zbierania”.

Poza organizowanymi punktami zbiorczymi zużytego sprzętu mają miejsce również inne działania, na przykład te, mające na celu działania edukacyjne. Nie każdy wie jak powinien postąpić ze zużytymi bateriami i gdzie mógłby je oddać. Odnosi się to szczególnie do młodzieży. We Wrocławiu, każdy kto przyniósł do punktu skupu elektroniczne śmieci otrzymywał „zielone nagrody”, czyli sadzonki roślin. Nie każdy też wie jakie substancje zawierają Elektrośmieci, a są one często nie tylko szkodliwe, ale również trujące. Mamy tu między innymi: rtęć - powodująca zaburzenia słuchu, wzroku, mowy i koordynacji – freon – pełniący funkcję chłodniczą w lodówkach i klimatyzatorach, który jest szkodliwy dla warstwy ozonowej – związki bromu, kadm i azbest.

on Oct 14th, 2009Odpady budowlane

W Polsce co roku powstaje około 3 mln Mg odpadów budowlanych. Zalicza się do nich drewno, metali, cegły, piasek, beton, tworzywa sztuczne, nawierzchnie bitumiczne i inne. Źródłami powstawania odpadów budowlanych są budowy, remonty i rozbiórki, rozbudowy, przebudowy i modernizacje oraz likwidacje. Odpady te mogą być zanieczyszczone różnymi metalami ciężkimi, substancjami ropopochodnymi, impregnującymi, smarami, olejami. Mogą one również zawierać azbest.
Największy procent w zagospodarowania odpadów budowlanych zajmuje składowanie. W niektórych województwach stanowi ono 90%. Na drugim miejscu znajduje się odzysk i dopiero mały procent, który zajmuje unieszkodliwianie lub inny sposób zabezpieczenia odpadów. Większość odpadów podlega odzyskowi na cele przemysłowe. Odpady budowlane mogą posłużyć za gruz drogowy. Istnieją już innowacyjne firmy, które przetwarzają elementy drewniane robiąc z nich oryginalne meble. Jest to ciekawy i efektywny sposób wykorzystania przetworzonego materiału w celach konsumpcyjnych. Metoda ta nie jest droga, bowiem surowce w niej stosowane zdobywa się bez ponoszenia wielkich kosztów.
Inną sprawą są materiały nieodnawialne, na przykład aluminium. Złoża boksytu, czyli rudy aluminium należą do nieodnawialnych. Jednakże aluminium samo w sobie posiada właściwości metalu uznanego za półszlachetny, który doskonale nadaje się do produkcji lekkich i przyjemnych wizualnie opakowań. Metal ten daje się odzyskać w całości bez utraty jego jakości.

on Sep 3rd, 2009Składowanie odpadów

W naszej historii, odpady nigdy tak bardzo nie towarzyszyły człowiekowi jak w czasach XX wieku. Stały się wtedy bardzo problematyczne. Styl życia towarzyszący nam od XX wieku narzucił potrzebę prowadzenia odpowiedniej gospodarki odpadami, która zapewniłaby właściwą ochronę środowiska naturalnego przed negatywnymi i szkodliwymi jego wpływami.
W Polsce, statystycznie wytwarza się około 120 mln ton odpadów rocznie. Na odpady te mogą składać się osady pogalwaniczne, hałdy gipsów, boksytów, odpady kopalniane, azbest, zaolejona ziemia i inne. Każdy przemysł produkuje odpady. Poddaje się je później właściwej obróbce lub odzyskowi, kieruje na odpowiednie składowiska i właściwie zabezpiecza. Nie jest tak niestety w każdym przypadku i dlatego potrzebne są odpowiednie firmy, które prowadzą usługi unieszkodliwiające lub przetwarzające dane odpady.

W energetyce jądrowej problem gospodarki odpadami jest bardzo duży. Odpady promieniotwórcze są niewykorzystanymi substancjami powstającymi w procesie produkcji ładunków jądrowych i paliwa jądrowego oraz jego późniejszej przeróbce. Składowanie takich odpadów jest bardzo drogie i wymaga odpowiednich warunków. Najlepszymi rejonami składowania takich odpadów są rejony asejsmiczne, duża głębokość składu oraz obecność skał, które nie przepuszczają wody.

Okres składowania takich odpadów musi sięgać milionów lat, przez co w chwili obecnej ponosi się duże koszty zabezpieczenia takich odpadów.

on Sep 3rd, 2009Gospodarka odpadami

Przeciętny polak produkuje statystycznie 350 kg odpadów rocznie. Odpady komunalne jak i przemysłowe powodują zanieczyszczenie środowiska. Od odpowiedniej gospodarki zależy więc, czy damy sobie radę z elementami wyjściowymi procesu konsumpcji. Do podstawowych zasad gospodarki odpadami należy postępowanie zapewniające zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk i unieszkodliwianie odpadów, zapobieganie ich ilości oraz ich powstawianiu i ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko.
Najbardziej niebezpieczne są odpady przemysłowe, gdyż mogą zagrażać środowisku jako materiały łatwopalne, wybuchowe czy rakotwórcze, toksyczne. Właściwe zabezpieczanie odpadów oraz skuteczny recykling i odzysk to sprawy, które swe podstawy znajdują w odpowiednich aktach prawnych.

Mimo to, każdy kij ma dwa końce, a więc po drugiej stronie znajdujemy zwykłego obywatela, który powinien posiadać pewien poziom świadomości ekologicznej. Czynnik ten odgrywa bardzo dużą rolę w społeczeństwie. Polityka ekologiczna państwa wykorzystuje różne szczeble administracji w celu wykonania planu dla realizacji gospodarki odpadami. Plany te określają instrumenty finansowe, mające służyć realizacji postawionych celów. Mówimy tu również o monitoringu oraz ocenie realizacji zamierzonych celów.

Plany określają również aktualny stan, w którym znajduje się gospodarka odpadami i prognozowanie zmian w jej zakresie. Dzięki temu można podjąć właściwe działania, zmierzające do poprawy sytuacji.

on Jul 20th, 2009Gospodarka odpadami w Unii Europejskiej

Gospodarka odpadami w Unii Europejskiej regulowana jest poprzez dyrektywę Rady Europy 75/442/EWG zmieniona w roku 1991 (91/156/EWG).

W Polsce, strumień odpadów komunalnych różni się od struktury w UE i jest dodatkowo zróżnicowany w przekroju miasto-wieś. Mieszkańcy miast generują ponad dwa razy więcej odpadów niż mieszkańcy wsi. Działają u nas 52 sortownie śmieci oraz 54 kompostownie śmieci. W Warszawie natomiast zlokalizowana jest jedna spalarnia odpadów spalająca rocznie około 60 tysięcy megaton śmieci.

Prawie 70 % odpadów powstaje w trzech województwach: małopolskim, śląskim i dolnośląskim.

Wspomniana na początku dyrektywa zobowiązuje kraje członkowskie UE do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilości i zmniejszania ich szkodliwości. Spalanie odpadów podlega więc określonym normom, mającym na celu zapewnienia jak najmniejszej szkodliwości dla ludzkiego życia i zdrowia. To samo dotyczy składowania odpadów, odzysku na przykład zużytych baterii i akumulatorów, postępowania w stosunku do odpadów opakowaniowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Koszty odzysku są bardzo duże. Na przykład, odzysk i unieszkodliwianie urządzeń elektrycznych i elektronicznych w roku 2006 wynosił orientacyjnie 200 000 mln zł. Unieszkodliwianiu poddawane są również odpady niebezpieczne takie jak: rtęć, rozpuszczalniki, materiały wybuchowe, azbest czy emulsja. Jedynie w przypadku akumulatorów ołowiowych i regeneracji olejów opalowych zyski przewyższają koszty.

Naturalnie, na odzyskane materiały istnieje ciągłe zapotrzebowanie, które w niektórych gałęziach jest minimalnie zaspokajane.