on Jul 11th, 2013Odzysk opakowań

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuciła gminom poważne obowiązki w tym zakresie jakim jest odzysk i recykling odpadów. Podstawowym przesłaniem jest unaocznienie potrzeby rozwijania w Polsce segregacji odpadów i selektywnej ich zbiórki. Przepisy nowej ustawy obowiązywać zaczną od 1 lipca 2013 r. Od tego dnia to gminy przejmują całkowite władztwo na odpadami. Aktualnie gminy tworzą własne regulaminy utrzymania czystości i porządku na swoim terenie w zakresie gospodarki odpadami.
W obowiązujących dyrektywach unijnych podstawowym celem jest wielokrotność używania opakowań, określenie stopnia ich odzysku i recyklingu oraz zmniejszenie ilości opakowań składowanych na wysypiskach. Cele te postanowiono osiągną poprzez wprowadzenie zasady „zanieczyszczający płaci”. Istotne jest ustalenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych dla wszystkich krajów członkowskich oraz wprowadzenie standardów dla materiałów opakowaniowych.
Obowiązek odzysku i recyklingu jest prowadzony w Polsce przez kilkadziesiąt organizacji odzysku. Przedsiębiorcy przekazują im informacje na temat ilości wprowadzonych na rynek opakowań, a w zamian uzyskują odpowiedni wolumen odpadów opakowaniowych. Współpracując ze zbieraczami, firmami związanymi z gospodarką odpadami i recyklerami, organizacje odzysku otrzymują dokumenty potwierdzające realizację odzysku opakowań. Na ich podstawie do 15 marca każdego roku mają obowiązek złożyć sprawozdania w imieniu przedsiębiorców.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply