on Jul 20th, 2012Odpady medyczne - utylizacja

Odpady medyczne pochodzą z zakładów opieki zdrowotnej takich jak: szpitale, sanatoria, ośrodki lecznictwa odwykowego, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, zakłady leczniczo – wychowawcze, szpitale uzdrowiskowe, hospicja, przychodnie, poradnie, punkty lekarskie oraz prywatne gabinety lekarskie indywidualne i grupowe. Do odpadów medycznych zaliczamy substancje stałe, ciekłe i gazowe powstające przy leczeniu, diagnozowaniu oraz w profilaktyce medycznej prowadzonych w placówkach leczniczych, badawczych i eksperymentalnych.
Często zdarza się, że odpady tego typu trafiają bezpośrednio na wysypiska odpadów komunalnych lub spalane są w kotłowniach szpitalnych. Dlatego też w ostatnich latach podejmuje się w Polsce temat sposobu zagospodarowania odpadów medycznych.  Problemem prawidłowego usuwania i unieszkodliwiania odpadów w licznie rozproszonych placówkach medycznych zajmują się służby sanitarno – epidemiologiczne oraz służby ochrony środowiska. Aby prawidłowo rozwiązać sposób zagospodarowania odpadów medycznych należy dobrze poznać źródło ich powstawania, metody gromadzenia, sposoby unieszkodliwiania oraz techniki utylizacji.
Odpady medyczne zostały sklasyfikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego w czterech następujących grupach:
1.    Odpady bytowo-gospodarcze.
2.    Odpady specyficzne – zużyte materiały opatrunkowe, igły, strzykawki, materiały z laboratoriów, sal operacyjnych, sekcji zwłok i oddziałów zakaźnych, amputowane części ciała, leki i sprzęt używany przy ich podawaniu, opakowania po lekach oraz leki przeterminowane.
3.    Odpady specjalne – radioaktywne, izotopowe, toksyczne, zużyte oleje, chemikalia nienadające się do spalenia,  baterie, zużyte termometry.
4.    Odpady wtórne – pozostałości po przeróbce odpadów specjalnych.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply