on Apr 19th, 2013Nowa ustawa śmieciowa

23 listopada 2012 r. posłowie przyjęli ustawę o odpadach. Przystosowuje ona dyrektywę 2008/98/WE dotyczącą gospodarki odpadami w całej Unii Europejskiej i zastępuje dotychczas obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie, które w Polsce obowiązują od 2001. Przyjęte w nowej ustawie zasady postępowania z odpadami mają na celu ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Chodzi w niej między innymi o zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie ich wytwarzania, zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przygotowanie do ponownego użycia i wykorzystania. Ustawa reguluje obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, sprzedawców i pośredników w obrocie nimi oraz obowiązki organów administracji publicznej. Do ustawy wprowadzono nowe definicje takie jak sprzedawca odpadów (dealer), pośrednik w obrocie odpadami (broker), zapobieganie powstawaniu odpadów, a także istotnie zmieniono niektóre dotychczasowe terminy np. odzysk i recykling.
Ustawa kładzie nacisk na gromadzenie odpadów w sposób selektywny „u źródła”, w miejscu ich wytwarzania czyli w domu. Ponadto na odbiór i pełne zagospodarowanie odpadów przy szczególnym uwzględnieniu odzysku surowców wtórnych i bioodpadów.
Zatem firmy zajmujące się tym tematem oraz gminy czeka prawdziwa rewolucja w zakresie wdrażania nowych przepisów oraz cykl zadań inwestycyjnych. Pierwszym etapem jest przygotowanie przez gminy przetargów na kompleksowy odbiór odpadów komunalnych.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply