on Aug 14th, 2013Nowa ustawa do poprawki

Po podpisaniu w grudniu 2012 r. przez Prezydenta nowych przepisów o gospodarce odpadami ujawniły się jej niedociągnięcia – mianowicie zdaniem samorządowców zbyt szeroka ingerencja ustawy w przepisy dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach.
Pod wpływem sugestii ustawodawca (senat) już pracuje nad wprowadzeniem poprawek do ustawy. Dotyczy to w pierwszej kolejności terminu, który gminy powinny zachować, aby wprowadzić wszystkie niezbędne dla wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami. Druga poprawka dotyczy wprowadzenia stawek opłat i pozwala decydować lokalnym władzom jaką metodę przyjąć przy określaniu wysokości opłat za wywóz nieczystości: od ilości osób, powierzchni mieszkania, czy też przyjąć metodę połączoną. Gminy, które chcą przyjąć opłatę od osoby, nie powinny mieć z tym problemów, bowiem taki system obowiązuje aktualnie. Trzecia poprawka dotyczy zniesienia obligatoryjnego przeprowadzenia przez gminy przetargów na gospodarowanie odpadami na ich terenie i jest to największa rewolucja w ustawie.
Część samorządów wstrzymała prace nad wprowadzeniem nowej ustawy, bo czeka na bardziej elastyczne przepisy w tym zakresie. Przede wszystkim chodzi tu o budowę systemu gospodarowania odpadami w oparciu o już istniejące spółki komunalne, z pominięciem przetargów na odbiór odpadów. Tak duże zmiany, zgodnie z zasadami dobrej legislacji, powinny zostać wprowadzone poprzez osobną nowelizację ustawy „czystościowej”.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply