on Jan 17th, 2012Ewidencja odpadów

Jest to prowadzenie  dokumentacji na specjalnie przeznaczonych do tego celu formularzach, ewidencji wytwarzania, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania, transportu i przekazania do składowania odpadów.  Z prowadzenia tego typu ewidencji zwolnieni są: osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorstwami (szkoły, urzędy itp.), mali i średni przedsiębiorcy, wytwórcy odpadów komunalnych.
Na ewidencję odpadów składają się następujące dokumenty:
- karta ewidencji odpadu;
- karta ewidencji komunalnych odpadów ściekowych;
- karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
- karta ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji;
- karta przekazania odpadu;
- sprawozdanie – zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nim oraz o urządzeniach do odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
- sprawozdanie – zestawienie danych o komunalnych odpadach ściekowych.
Transportujący odpady lub posiadacz odpadów nie prowadzący ewidencji odpadów lub prowadzący ją w sposób niezgodny ze stanem rzeczywistym podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł.
Przepisy dotyczące ewidencji zawarte zostały w Rozporządzeniu Min. Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w spr. wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.
Prowadzenie ewidencje odpadów ułatwia posiadanie programu komputerowego pod nazwą „Ewidencja odpadów” lub zlecenie wykonywania takiej dokumentacji specjalistycznej firmie.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply