Archive for the ‘Uncategorized’ Category

 

admin on Jan 17th, 2012Ewidencja odpadów

Jest to prowadzenie  dokumentacji na specjalnie przeznaczonych do tego celu formularzach, ewidencji wytwarzania, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania, transportu i przekazania do składowania odpadów.  Z prowadzenia tego typu ewidencji zwolnieni są: osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorstwami (szkoły, urzędy itp.), mali i średni przedsiębiorcy, wytwórcy odpadów komunalnych.
Na ewidencję odpadów składają się następujące dokumenty:
- karta ewidencji […]

admin on Feb 20th, 2011Odpady komunalne

Odpady komunalne powstają w gospodarstwach domowych lub pochodzą z innych źródeł o podobnym charakterze. Odpady komunalne są bardzo zróżnicowane. Występują w postaci organicznej i nieorganicznej posiadając różny skład chemiczny i fizyczny. Do odpadów komunalnych jako źródła surowców wtórnych należą w większości: szkło, metale, tworzywa sztuczne, papier i tekstylia. Mniejszą grupą są popioły i żużle, stosowane […]

admin on Jun 29th, 2010Elektrośmieci

Elektrośmieci jest to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Do Elektrośmieci możemy zaliczyć zużyte i zepsute lodówki, pralki, komputery, telefony, telewizory, żelazka, sprzęt robotniczy taki jak wiertarki i piły oraz żarówki i świetlówki. W skład Elektrośmieci wchodzą również automaty do wydawania napojów, bankomaty, różnego rodzaju przyrządy pomiarowe, czujniki, ale również zabawki i sprzęt sportowy.
Takie odpady muszą […]

admin on Oct 14th, 2009Odpady budowlane

W Polsce co roku powstaje około 3 mln Mg odpadów budowlanych. Zalicza się do nich drewno, metali, cegły, piasek, beton, tworzywa sztuczne, nawierzchnie bitumiczne i inne. Źródłami powstawania odpadów budowlanych są budowy, remonty i rozbiórki, rozbudowy, przebudowy i modernizacje oraz likwidacje. Odpady te mogą być zanieczyszczone różnymi metalami ciężkimi, substancjami ropopochodnymi, impregnującymi, smarami, olejami. Mogą […]

admin on Sep 3rd, 2009Składowanie odpadów

W naszej historii, odpady nigdy tak bardzo nie towarzyszyły człowiekowi jak w czasach XX wieku. Stały się wtedy bardzo problematyczne. Styl życia towarzyszący nam od XX wieku narzucił potrzebę prowadzenia odpowiedniej gospodarki odpadami, która zapewniłaby właściwą ochronę środowiska naturalnego przed negatywnymi i szkodliwymi jego wpływami.
W Polsce, statystycznie wytwarza się około 120 mln ton odpadów rocznie. […]

admin on Sep 3rd, 2009Gospodarka odpadami

Przeciętny polak produkuje statystycznie 350 kg odpadów rocznie. Odpady komunalne jak i przemysłowe powodują zanieczyszczenie środowiska. Od odpowiedniej gospodarki zależy więc, czy damy sobie radę z elementami wyjściowymi procesu konsumpcji. Do podstawowych zasad gospodarki odpadami należy postępowanie zapewniające zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk i unieszkodliwianie odpadów, zapobieganie ich ilości oraz ich powstawianiu i ograniczeniu […]

admin on Jul 20th, 2009Gospodarka odpadami w Unii Europejskiej

Gospodarka odpadami w Unii Europejskiej regulowana jest poprzez dyrektywę Rady Europy 75/442/EWG zmieniona w roku 1991 (91/156/EWG).
W Polsce, strumień odpadów komunalnych różni się od struktury w UE i jest dodatkowo zróżnicowany w przekroju miasto-wieś. Mieszkańcy miast generują ponad dwa razy więcej odpadów niż mieszkańcy wsi. Działają u nas 52 sortownie śmieci oraz 54 kompostownie śmieci. […]