Archive for the ‘Uncategorized’ Category

 

admin on Jul 2nd, 2015Odpady weterynaryjne zakaźne

Odpady weterynaryjne zakaźne - zaliczamy do tej grupy odpady zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze, toksyny, odpady zanieczyszczone krwią, wydzieliną lub wydaliną, jak również naczynia, odpady z operacji (materiały opatrunkowe, cewniki, worki), narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, strzykawki, szkło laboratoryjne, szpatułki i aparaty do kroplówek. Kod odpadów – 180202.
Miejsce przechowywania tych odpadów – odpowiednio przystosowane pomieszczenia oraz urządzenia […]

admin on Jul 2nd, 2015Unieszkodliwianie odpadów zakaźnych

Wszystkie rodzaje odpadów medycznych i weterynaryjnych podlegają szczególnym przepisom dotyczącym ich przechowywania, warunkom magazynowania, sposobom pakowania oraz unieszkodliwiania. Dodatkowo każdemu rodzajowi odpadów został nadany kod.
Odpady medyczne zakaźne (kod 180102/03, 180182) – muszą mieć odpowiednio przystosowane pomieszczenie do przechowywania, którego wymogi zawarte zostały w Roz. Min. Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. […]

admin on Dec 11th, 2013Podział odpadów medycznych

Podział odpadów medycznych
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), odpady medyczna zostały sklasyfikowane w grupie 18 jako odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem […]

admin on Oct 23rd, 2013Zasady składowania odpadów

Z dniem wejścia w życie nowych przepisów prawa o odpadach (1 lipca 2013 r.) – regiony gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK) oraz funkcjonujące w ich obrębie regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), pojawiła się konieczność określenia warunków na jakich podmioty eksploatujące te instalacje będą odbierały odpady od firm zbierających odpady.
Prowadzący regionalną instalację jest obowiązany […]

admin on Aug 14th, 2013Nowa ustawa do poprawki

Po podpisaniu w grudniu 2012 r. przez Prezydenta nowych przepisów o gospodarce odpadami ujawniły się jej niedociągnięcia – mianowicie zdaniem samorządowców zbyt szeroka ingerencja ustawy w przepisy dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach.
Pod wpływem sugestii ustawodawca (senat) już pracuje nad wprowadzeniem poprawek do ustawy. Dotyczy to w pierwszej kolejności terminu, który gminy powinny zachować, […]

admin on Jul 11th, 2013Odzysk opakowań

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuciła gminom poważne obowiązki w tym zakresie jakim jest odzysk i recykling odpadów. Podstawowym przesłaniem jest unaocznienie potrzeby rozwijania w Polsce segregacji odpadów i selektywnej ich zbiórki. Przepisy nowej ustawy obowiązywać zaczną od 1 lipca 2013 r. Od tego dnia to gminy przejmują całkowite władztwo na odpadami. […]

admin on Apr 19th, 2013Nowa ustawa śmieciowa

23 listopada 2012 r. posłowie przyjęli ustawę o odpadach. Przystosowuje ona dyrektywę 2008/98/WE dotyczącą gospodarki odpadami w całej Unii Europejskiej i zastępuje dotychczas obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie, które w Polsce obowiązują od 2001. Przyjęte w nowej ustawie zasady postępowania z odpadami mają na celu ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie […]

admin on Feb 14th, 2013Unieszkodliwianie odpadów medycznych

Unieszkodliwianie odpadów medycznych
Największe zagrożenie stanowią odpady powstałe w wyniku kontaktu z zakażoną chorobami krwią człowieka lub zwierzęcia. Są one źródłem zakażeń dla innych osób (AIDS, dżuma), a także mogą być wykorzystane jako broń biologiczna (wąglik, ospa prawdziwa). Nieprawidłowe składowanie oraz niewłaściwa utylizacja zakażonych odpadów medycznych może być przyczyną rozprzestrzeniania się wielu groźnych chorób.
Dopuszczalne metody unieszkodliwiania […]

admin on Aug 29th, 2012Utylizacja odpadów na świecie

We współczesnym świecie, w krajach wysoko rozwiniętych narasta problem dużej ilości różnych odpadów. W krajach wysokorozwiniętych naukowcy poszukują metod utylizacji odpadów z wykorzystaniem ich znacznej energii.
W Stanach Zjednoczonych istnieje dotychczas ponad 100 spalarni-elektrowni, w której dokonuje się przetworzenia odpadów na energię. Corocznie zwiększa się udział spalanych w ten sposób odpadów, a co za tym idzie […]

admin on Jul 20th, 2012Odpady medyczne - utylizacja

Odpady medyczne pochodzą z zakładów opieki zdrowotnej takich jak: szpitale, sanatoria, ośrodki lecznictwa odwykowego, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, zakłady leczniczo – wychowawcze, szpitale uzdrowiskowe, hospicja, przychodnie, poradnie, punkty lekarskie oraz prywatne gabinety lekarskie indywidualne i grupowe. Do odpadów medycznych zaliczamy substancje stałe, ciekłe i gazowe powstające przy leczeniu, diagnozowaniu oraz w profilaktyce medycznej prowadzonych w […]