on Jul 2nd, 2015Odpady weterynaryjne zakaźne

Odpady weterynaryjne zakaźne - zaliczamy do tej grupy odpady zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze, toksyny, odpady zanieczyszczone krwią, wydzieliną lub wydaliną, jak również naczynia, odpady z operacji (materiały opatrunkowe, cewniki, worki), narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, strzykawki, szkło laboratoryjne, szpatułki i aparaty do kroplówek. Kod odpadów – 180202.
Miejsce przechowywania tych odpadów – odpowiednio przystosowane pomieszczenia oraz urządzenia chłodnicze – opisane w Roz. Ministra Rol. i Rozwoju Wsi z dnia 1.10.2010 w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami weterynaryjnymi.
  Czas magazynowania odpadów weterynaryjnych zakaźnych nie może przekroczyć 48 godzin w pomieszczeniach o temperaturze 10 ° C i wyżej. W temperaturze poniżej 10 ° C odpady zakaźne mogą być magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości oraz warunki, w jakich są przechowywane, ale nie dłużej niż 30 dni.
Odpady weterynaryjne zakaźne przechowuje się w jednorazowych workach, z folii polietylenowej, nieprzeźroczystych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych. Odpady o ostrych krawędziach pakuje się do sztywnych pojemników, odpornych na mechaniczne uszkodzenie. Pojemniki i worki należy zapełniać jedynie w 2/3 ich objętości, a każdy worek i pojemnik musi zawierać w widocznym miejscu kod odpadów, datę zamknięcia pojemnika oraz adres wytwórcy. Dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania: termiczne przekształcanie odpadów, autoklawowanie, dezynfekcja termiczna, działanie mikrofalami.

on Jul 2nd, 2015Unieszkodliwianie odpadów zakaźnych

Wszystkie rodzaje odpadów medycznych i weterynaryjnych podlegają szczególnym przepisom dotyczącym ich przechowywania, warunkom magazynowania, sposobom pakowania oraz unieszkodliwiania. Dodatkowo każdemu rodzajowi odpadów został nadany kod.

Odpady medyczne zakaźne (kod 180102/03, 180182) – muszą mieć odpowiednio przystosowane pomieszczenie do przechowywania, którego wymogi zawarte zostały w Roz. Min. Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. Konieczne jest także stacjonarne urządzenie chłodnicze, ponieważ magazynowanie ich nie może odbywać się w zbyt wysokiej temperaturze. Okres przechowywania odpadów jest także określony przepisami – do 10 o C nie dłużej jak 72 godz. – natomiast w temperaturze poniżej 10 o C okres magazynowania wynosi do 30 dni. Pakowanie tego rodzaju odpadów medycznych powinno odbywać się do worów jednorazowego użytku z folii polietylenowej, koloru czerwonego, nieprzeźroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, bez możliwości otwarcia. Natomiast odpady o ostrych krawędziach zbiera się do sztywnych pojemników jednorazowego użytku, odpornych na mechaniczne uszkodzenie. Każdy pojemnik i każdy worek powinien posiadać odpowiednie oznaczenie w widocznym miejscu, które musi zawierać kod odpadów, datę zamknięcia oraz adres wytwórcy. Dopuszczalny sposób unieszkodliwiania odpadów medycznych zakaźnych to: termiczne przekształcanie odpadów, autoklawowanie, dezynfekcja termiczna i działanie mikrofalami.

on Dec 11th, 2013Podział odpadów medycznych

Podział odpadów medycznych
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), odpady medyczna zostały sklasyfikowane w grupie 18 jako odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.
Odpady medyczne podzielono według poniższej klasyfikacji:
- odpady medyczne i weterynaryjne
- odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej 
- narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki
- części ciała i organy oraz pojemnik na krew i konserwanty służące do jej przechowywania
- inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady)
- chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne 
- leki cytotoksyczne i cytostatyczne 
- odpady amalgamatu dentystycznego 
- zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych
- pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
W śród wyżej wymienionych odpadów znajdują się odpady stanowiące szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska np. odpady opatrunkowe, części ciała, chemikalia, leki, pozostałości z żywienia.

on Oct 23rd, 2013Zasady składowania odpadów

Z dniem wejścia w życie nowych przepisów prawa o odpadach (1 lipca 2013 r.) – regiony gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK) oraz funkcjonujące w ich obrębie regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), pojawiła się konieczność określenia warunków na jakich podmioty eksploatujące te instalacje będą odbierały odpady od firm zbierających odpady.

Prowadzący regionalną instalację jest obowiązany zawrzeć z firmami wywozowymi umowę na przyjmowanie: zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów. Jednakże w przypadku wystąpienia awarii w regionalnej instalacji ustawodawca przewidział możliwość przekazywania odpadów do zastępczej instalacji.

W prawie zapisano także możliwość odmowy przyjęcia odpadów z tzw. „innych przyczyn” niż opisana wyżej awaria. W związku z tym rodzi się wątpliwość w jakich wypadkach regionalna instalacja będzie mogła odmówić przyjęcia odpadów komunalnych. Przyczyny te nie zostały doprecyzowane w żadnym z przepisów prawa. W związku w tym będą one musiały być oceniane indywidualnie dla każdego z przypadków. Niewątpliwie najprostszym z nich będzie brak możliwości przerobowych co w praktyce nie jest zjawiskiem rzadkim. Może się także okazać, że dostawca odpadów jest niewypłacalny ze względu na nie najlepszą kondycję finansową. Takie i inne przesłanki przemawiają za tym by w umowach o dostawę odpadów zawrzeć klauzulę uzasadniającą odmowę przyjęcia odpadów i tego m.in. domagają się odbiorcy odpadów.

on Aug 14th, 2013Nowa ustawa do poprawki

Po podpisaniu w grudniu 2012 r. przez Prezydenta nowych przepisów o gospodarce odpadami ujawniły się jej niedociągnięcia – mianowicie zdaniem samorządowców zbyt szeroka ingerencja ustawy w przepisy dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach.
Pod wpływem sugestii ustawodawca (senat) już pracuje nad wprowadzeniem poprawek do ustawy. Dotyczy to w pierwszej kolejności terminu, który gminy powinny zachować, aby wprowadzić wszystkie niezbędne dla wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami. Druga poprawka dotyczy wprowadzenia stawek opłat i pozwala decydować lokalnym władzom jaką metodę przyjąć przy określaniu wysokości opłat za wywóz nieczystości: od ilości osób, powierzchni mieszkania, czy też przyjąć metodę połączoną. Gminy, które chcą przyjąć opłatę od osoby, nie powinny mieć z tym problemów, bowiem taki system obowiązuje aktualnie. Trzecia poprawka dotyczy zniesienia obligatoryjnego przeprowadzenia przez gminy przetargów na gospodarowanie odpadami na ich terenie i jest to największa rewolucja w ustawie.
Część samorządów wstrzymała prace nad wprowadzeniem nowej ustawy, bo czeka na bardziej elastyczne przepisy w tym zakresie. Przede wszystkim chodzi tu o budowę systemu gospodarowania odpadami w oparciu o już istniejące spółki komunalne, z pominięciem przetargów na odbiór odpadów. Tak duże zmiany, zgodnie z zasadami dobrej legislacji, powinny zostać wprowadzone poprzez osobną nowelizację ustawy „czystościowej”.

on Jul 11th, 2013Odzysk opakowań

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuciła gminom poważne obowiązki w tym zakresie jakim jest odzysk i recykling odpadów. Podstawowym przesłaniem jest unaocznienie potrzeby rozwijania w Polsce segregacji odpadów i selektywnej ich zbiórki. Przepisy nowej ustawy obowiązywać zaczną od 1 lipca 2013 r. Od tego dnia to gminy przejmują całkowite władztwo na odpadami. Aktualnie gminy tworzą własne regulaminy utrzymania czystości i porządku na swoim terenie w zakresie gospodarki odpadami.
W obowiązujących dyrektywach unijnych podstawowym celem jest wielokrotność używania opakowań, określenie stopnia ich odzysku i recyklingu oraz zmniejszenie ilości opakowań składowanych na wysypiskach. Cele te postanowiono osiągną poprzez wprowadzenie zasady „zanieczyszczający płaci”. Istotne jest ustalenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych dla wszystkich krajów członkowskich oraz wprowadzenie standardów dla materiałów opakowaniowych.
Obowiązek odzysku i recyklingu jest prowadzony w Polsce przez kilkadziesiąt organizacji odzysku. Przedsiębiorcy przekazują im informacje na temat ilości wprowadzonych na rynek opakowań, a w zamian uzyskują odpowiedni wolumen odpadów opakowaniowych. Współpracując ze zbieraczami, firmami związanymi z gospodarką odpadami i recyklerami, organizacje odzysku otrzymują dokumenty potwierdzające realizację odzysku opakowań. Na ich podstawie do 15 marca każdego roku mają obowiązek złożyć sprawozdania w imieniu przedsiębiorców.

on Apr 19th, 2013Nowa ustawa śmieciowa

23 listopada 2012 r. posłowie przyjęli ustawę o odpadach. Przystosowuje ona dyrektywę 2008/98/WE dotyczącą gospodarki odpadami w całej Unii Europejskiej i zastępuje dotychczas obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie, które w Polsce obowiązują od 2001. Przyjęte w nowej ustawie zasady postępowania z odpadami mają na celu ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Chodzi w niej między innymi o zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie ich wytwarzania, zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przygotowanie do ponownego użycia i wykorzystania. Ustawa reguluje obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, sprzedawców i pośredników w obrocie nimi oraz obowiązki organów administracji publicznej. Do ustawy wprowadzono nowe definicje takie jak sprzedawca odpadów (dealer), pośrednik w obrocie odpadami (broker), zapobieganie powstawaniu odpadów, a także istotnie zmieniono niektóre dotychczasowe terminy np. odzysk i recykling.
Ustawa kładzie nacisk na gromadzenie odpadów w sposób selektywny „u źródła”, w miejscu ich wytwarzania czyli w domu. Ponadto na odbiór i pełne zagospodarowanie odpadów przy szczególnym uwzględnieniu odzysku surowców wtórnych i bioodpadów.
Zatem firmy zajmujące się tym tematem oraz gminy czeka prawdziwa rewolucja w zakresie wdrażania nowych przepisów oraz cykl zadań inwestycyjnych. Pierwszym etapem jest przygotowanie przez gminy przetargów na kompleksowy odbiór odpadów komunalnych.

on Feb 14th, 2013Unieszkodliwianie odpadów medycznych

Unieszkodliwianie odpadów medycznych
Największe zagrożenie stanowią odpady powstałe w wyniku kontaktu z zakażoną chorobami krwią człowieka lub zwierzęcia. Są one źródłem zakażeń dla innych osób (AIDS, dżuma), a także mogą być wykorzystane jako broń biologiczna (wąglik, ospa prawdziwa). Nieprawidłowe składowanie oraz niewłaściwa utylizacja zakażonych odpadów medycznych może być przyczyną rozprzestrzeniania się wielu groźnych chorób.
Dopuszczalne metody unieszkodliwiania odpadów medycznych zaliczanych do grupy niebezpiecznych zostały przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie Dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. nr 8 z 2003 r. poz. 103 i 104).
1.    Termiczne przekształcanie odpadów.
2.    Autoklawowanie.
3.    Dezynfekcja termiczna.
4.    Działanie mikrofalami.
5.    Obróbka fizyczno-chemiczna.
Najbardziej popularnym sposobem unieszkodliwiania odpadów medycznych jest poddawanie ich spalaniu w specjalnych piecach. Obowiązujące obecnie przepisy prawa znacznie podnoszą wymagania odnośnie parametrów pracy tych urządzeń, w związku z tym większość z nich wymaga przebudowy i doposażenia w urządzenia do ciągłego monitoringu.
Dentystyczne odpady amalgamatowe oraz zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych powinny być poddane obróbce fizyczno-chemicznej. Natomiast leki unieszkodliwiane są wyłącznie w procesie termicznej obróbki.   Pozostałe niebezpieczne odpady medyczne w zależności od ich rodzaju można w inny dostępny sposób utylizacji: autoklawowanie, działanie mikrofalami, dezynfekcja termiczna.

on Aug 29th, 2012Utylizacja odpadów na świecie

We współczesnym świecie, w krajach wysoko rozwiniętych narasta problem dużej ilości różnych odpadów. W krajach wysokorozwiniętych naukowcy poszukują metod utylizacji odpadów z wykorzystaniem ich znacznej energii.
W Stanach Zjednoczonych istnieje dotychczas ponad 100 spalarni-elektrowni, w której dokonuje się przetworzenia odpadów na energię. Corocznie zwiększa się udział spalanych w ten sposób odpadów, a co za tym idzie ilość wytwarzanej energii. Segregacja odpadów prowadzona przy tej okazji pozwala na pozyskanie ogromnych ilości złomu stalowego i innych metali, szkła, plastików. Nowoczesne technologie umożliwiają zmniejszenie składanych na wysypiskach odpadów komunalnych nawet do 90%. Reszta w postaci szklistych pozostałości zostaje wykorzystana do budowy dróg.
Podobna sytuacja istnieje w Niemczech, gdzie do dzisiaj pracuje około 100 spalarni, a we wszystkich krajach Unii Europejskiej pracuje ich około 400 i mają one zdolność przerobienia milionów ton odpadów komunalnych.
Na świecie obserwuje się rozwój alternatywnych dla spalania metod utylizacji takich jak zagazowanie, pyroliza. Najbardziej popularne są one w Japonii i w Ameryce Północnej. Dużą wagę przywiązuje się na świecie do wstępnej segregacji odpadów już w miejscu ich wytwarzania. Innym rodzajem technologii utylizacji odpadów jest ich kompostowanie tzn. metoda biologiczna oparta na rozkładzie substancji organicznych przez mikroorganizmy. Około 40% odpadów dopuszczonych do tego procesu, to odpady komunalne,  resztki pochodzące z ogrodów i gospodarstw domowych – resztki pożywienia.

on Jul 20th, 2012Odpady medyczne - utylizacja

Odpady medyczne pochodzą z zakładów opieki zdrowotnej takich jak: szpitale, sanatoria, ośrodki lecznictwa odwykowego, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, zakłady leczniczo – wychowawcze, szpitale uzdrowiskowe, hospicja, przychodnie, poradnie, punkty lekarskie oraz prywatne gabinety lekarskie indywidualne i grupowe. Do odpadów medycznych zaliczamy substancje stałe, ciekłe i gazowe powstające przy leczeniu, diagnozowaniu oraz w profilaktyce medycznej prowadzonych w placówkach leczniczych, badawczych i eksperymentalnych.
Często zdarza się, że odpady tego typu trafiają bezpośrednio na wysypiska odpadów komunalnych lub spalane są w kotłowniach szpitalnych. Dlatego też w ostatnich latach podejmuje się w Polsce temat sposobu zagospodarowania odpadów medycznych.  Problemem prawidłowego usuwania i unieszkodliwiania odpadów w licznie rozproszonych placówkach medycznych zajmują się służby sanitarno – epidemiologiczne oraz służby ochrony środowiska. Aby prawidłowo rozwiązać sposób zagospodarowania odpadów medycznych należy dobrze poznać źródło ich powstawania, metody gromadzenia, sposoby unieszkodliwiania oraz techniki utylizacji.
Odpady medyczne zostały sklasyfikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego w czterech następujących grupach:
1.    Odpady bytowo-gospodarcze.
2.    Odpady specyficzne – zużyte materiały opatrunkowe, igły, strzykawki, materiały z laboratoriów, sal operacyjnych, sekcji zwłok i oddziałów zakaźnych, amputowane części ciała, leki i sprzęt używany przy ich podawaniu, opakowania po lekach oraz leki przeterminowane.
3.    Odpady specjalne – radioaktywne, izotopowe, toksyczne, zużyte oleje, chemikalia nienadające się do spalenia,  baterie, zużyte termometry.
4.    Odpady wtórne – pozostałości po przeróbce odpadów specjalnych.